การใช้งาน Wireless Joystick Playstation PS2

PS2 Joystick Playstation Adapter for Arduino อะแดปเตอร์แปลงหัว PS2 เป็นขาต่อแบบ DIP สำหรับ Arduino คอนเนคเตอร์สำหรับแปลงจาก PS2 เป็นขา DIP  สำหรับต่อสายเข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์ สำหรับใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือ

1. Arduino UNO R3 – Made in italy

2. Wireless Joystick Playstation PS2 Controlle (จอยไร้สาย)

3. PS2 Joystick Converter Adapter for Arduino (อะแดปเตอร์แปลงหัว)

4. Jumper (F2M) cable wire 40pcs 2.54mm 20cm Female to Male

การต่อใช้งาน


ต่อบอร์ด Arduino กับ PS2 Adapter ดังนี้

 • PS2 Adapter              Arduino Board
 •  
 •          DAT                       D 13
 •  
 •          CMD                      D 11 
 •  
 •          GND                      GND
 •  
 •          +5V                       +5V
 •  
 •          SEL                       D 10
 •  
 •          CLK                       D 12เตรียมอุปกรณ์

 สายสีดำ GND <-> GND
 สายสีแดง +5V <-> +5V


สายสีเขียว DAT   <->   D 13

สายสีเหลือง CMD <-> D 11

สายสีน้ำเงิน SEL <-> D 10

สายสีม่วง  CLK <-> D 12
Receiver ของ Wireless Joystick Playstation PS2

ประกอบ Receiver เข้า กับ อะแดปเตอร์แปลงหัว


ไลบรารี่ PS2X เป็น ไลบรารี่ ฟังก์ชัน ที่มีผู้พัฒนาเตรียมพร้อมไว้ให้เราแล้ว โดยให้ไปดาวน์โหลด ไลบรารี่ PS2X ได้ที่

 Download library 


 หรือ

1. Unzip ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา PS2X_lib และนำไปเก็บไว้ที Library ของโปรแกรม Arduino 2 ไปที่โปรแกรม Arduino (IDE) เปิดโปรแกรม PS2X_Example  จากนั้นคอมไฟล์และอัพโหลดโปรแกรมไปที่บอร์ด Arduino

#include <PS2X_lib.h>  //for v1.6


/******************************************************************
 * set pins connected to PS2 controller:
 *   – 1e column: original 
 *   – 2e colmun: Stef?
 * replace pin numbers by the ones you use
 ******************************************************************/
#define PS2_DAT        13  //14    
#define PS2_CMD        11  //15
#define PS2_SEL        10  //16
#define PS2_CLK        12  //17

/******************************************************************
 * select modes of PS2 controller:
 *   – pressures = analog reading of push-butttons 
 *   – rumble    = motor rumbling
 * uncomment 1 of the lines for each mode selection
 ******************************************************************/
//#define pressures   true
#define pressures   false
//#define rumble      true
#define rumble      false

PS2X ps2x; // create PS2 Controller Class

//right now, the library does NOT support hot pluggable controllers, meaning 
//you must always either restart your Arduino after you connect the controller, 
//or call config_gamepad(pins) again after connecting the controller.

int error = 0;
byte type = 0;
byte vibrate = 0;

void setup(){
  Serial.begin(57600);
  
  delay(300);  //added delay to give wireless ps2 module some time to startup, before configuring it
   
  //CHANGES for v1.6 HERE!!! **************PAY ATTENTION*************
  
  //setup pins and settings: GamePad(clock, command, attention, data, Pressures?, Rumble?) check for error
  error = ps2x.config_gamepad(PS2_CLK, PS2_CMD, PS2_SEL, PS2_DAT, pressures, rumble);
  
  if(error == 0){
    Serial.print(“Found Controller, configured successful “);
    Serial.print(“pressures = “);
if (pressures)
 Serial.println(“true “);
else
 Serial.println(“false”);
Serial.print(“rumble = “);
if (rumble)
 Serial.println(“true)”);
else
 Serial.println(“false”);
    Serial.println(“Try out all the buttons, X will vibrate the controller, faster as you press harder;”);
    Serial.println(“holding L1 or R1 will print out the analog stick values.”);
    Serial.println(“Note: Go to www.billporter.info for updates and to report bugs.”);
  }  
  else if(error == 1)
    Serial.println(“No controller found, check wiring, see readme.txt to enable debug. visit www.billporter.info for troubleshooting tips”);
   
  else if(error == 2)
    Serial.println(“Controller found but not accepting commands. see readme.txt to enable debug. Visit www.billporter.info for troubleshooting tips”);

  else if(error == 3)
    Serial.println(“Controller refusing to enter Pressures mode, may not support it. “);
  
//  Serial.print(ps2x.Analog(1), HEX);
  
  type = ps2x.readType(); 
  switch(type) {
    case 0:
      Serial.print(“Unknown Controller type found “);
      break;
    case 1:
      Serial.print(“DualShock Controller found “);
      break;
    case 2:
      Serial.print(“GuitarHero Controller found “);
      break;
case 3:
      Serial.print(“Wireless Sony DualShock Controller found “);
      break;
   }
}

void loop() {
  /* You must Read Gamepad to get new values and set vibration values
     ps2x.read_gamepad(small motor on/off, larger motor strenght from 0-255)
     if you don’t enable the rumble, use ps2x.read_gamepad(); with no values
     You should call this at least once a second
   */  
  if(error == 1) //skip loop if no controller found
    return; 
  
  if(type == 2){ //Guitar Hero Controller
    ps2x.read_gamepad();          //read controller 
   
    if(ps2x.ButtonPressed(GREEN_FRET))
      Serial.println(“Green Fret Pressed”);
    if(ps2x.ButtonPressed(RED_FRET))
      Serial.println(“Red Fret Pressed”);
    if(ps2x.ButtonPressed(YELLOW_FRET))
      Serial.println(“Yellow Fret Pressed”);
    if(ps2x.ButtonPressed(BLUE_FRET))
      Serial.println(“Blue Fret Pressed”);
    if(ps2x.ButtonPressed(ORANGE_FRET))
      Serial.println(“Orange Fret Pressed”); 

    if(ps2x.ButtonPressed(STAR_POWER))
      Serial.println(“Star Power Command”);
    
    if(ps2x.Button(UP_STRUM))          //will be TRUE as long as button is pressed
      Serial.println(“Up Strum”);
    if(ps2x.Button(DOWN_STRUM))
      Serial.println(“DOWN Strum”);
    if(ps2x.Button(PSB_START))         //will be TRUE as long as button is pressed
      Serial.println(“Start is being held”);
    if(ps2x.Button(PSB_SELECT))
      Serial.println(“Select is being held”);
    
    if(ps2x.Button(ORANGE_FRET)) {     // print stick value IF TRUE
      Serial.print(“Wammy Bar Position:”);
      Serial.println(ps2x.Analog(WHAMMY_BAR), DEC); 
    } 
  }
  else { //DualShock Controller
    ps2x.read_gamepad(false, vibrate); //read controller and set large motor to spin at ‘vibrate’ speed
    
    if(ps2x.Button(PSB_START))         //will be TRUE as long as button is pressed
      Serial.println(“Start is being held”);
    if(ps2x.Button(PSB_SELECT))
      Serial.println(“Select is being held”);      

    if(ps2x.Button(PSB_PAD_UP)) {      //will be TRUE as long as button is pressed
      Serial.print(“Up held this hard: “);
      Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_UP), DEC);
    }
    if(ps2x.Button(PSB_PAD_RIGHT)){
      Serial.print(“Right held this hard: “);
      Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_RIGHT), DEC);
    }
    if(ps2x.Button(PSB_PAD_LEFT)){
      Serial.print(“LEFT held this hard: “);
      Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_LEFT), DEC);
    }
    if(ps2x.Button(PSB_PAD_DOWN)){
      Serial.print(“DOWN held this hard: “);
      Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_DOWN), DEC);
    }   

    vibrate = ps2x.Analog(PSAB_CROSS);  //this will set the large motor vibrate speed based on how hard you press the blue (X) button
    if (ps2x.NewButtonState()) {        //will be TRUE if any button changes state (on to off, or off to on)
      if(ps2x.Button(PSB_L3))
        Serial.println(“L3 pressed”);
      if(ps2x.Button(PSB_R3))
        Serial.println(“R3 pressed”);
      if(ps2x.Button(PSB_L2))
        Serial.println(“L2 pressed”);
      if(ps2x.Button(PSB_R2))
        Serial.println(“R2 pressed”);
      if(ps2x.Button(PSB_TRIANGLE))
        Serial.println(“Triangle pressed”);        
    }

    if(ps2x.ButtonPressed(PSB_CIRCLE))               //will be TRUE if button was JUST pressed
      Serial.println(“Circle just pressed”);
    if(ps2x.NewButtonState(PSB_CROSS))               //will be TRUE if button was JUST pressed OR released
      Serial.println(“X just changed”);
    if(ps2x.ButtonReleased(PSB_SQUARE))              //will be TRUE if button was JUST released
      Serial.println(“Square just released”);     

    if(ps2x.Button(PSB_L1) || ps2x.Button(PSB_R1)) { //print stick values if either is TRUE
      Serial.print(“Stick Values:”);
      Serial.print(ps2x.Analog(PSS_LY), DEC); //Left stick, Y axis. Other options: LX, RY, RX  
      Serial.print(“,”);
      Serial.print(ps2x.Analog(PSS_LX), DEC); 
      Serial.print(“,”);
      Serial.print(ps2x.Analog(PSS_RY), DEC); 
      Serial.print(“,”);
      Serial.println(ps2x.Analog(PSS_RX), DEC); 
    }     
  }
  delay(50);  
}


3.หลังจากนั้นสังเกตที่ Receiver   ที่ไฟแสดงผล LED ไฟสีแดงจะติด  และ ไฟสีเขียวกระพริบ แสดงว่าพร้อมใช้งาน 
4. ใส่ถ่าน ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน ที่ Wireless Joystick Playstation PS25. เปิดสวิตช์ ของ  Wireless Joystick Playstation PS2 ไปที่ ON  สังเกตที่ Receiver ไฟสีเขียวที่กระพริบ จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวไม่กระพริบ แสดงว่าพร้อมใช้งาน 


6. เปิดหน้าต่าง Serial Monitor ตั้งค่าความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล  คือ 57600

7.กดคีย์สวิตซ์ต่างๆที่จอย จะแสดงค่าคีย์ที่ถูกกด

แสดงว่า Wireless Joystick Playstation PS2 ของเราเชื่อมต่อ และ พร้อมใช้งานแล้ว 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *