การใช้งาน Micro Servo Tower Pro SG90 กับ Sensor Shield V5.0

อุปกรณ์ที่ต้องใช้มีดังนี้

Servo คืออุปกรณ์มอเตอร์ ที่สามารถควบคุมการหมุนที่แม่นยำ เซอร์โวชุดนี้มีขนาดเล็กแรงบิด 1.2-1.4 KG/cm สีน้ำตาลเป็นสายกราวด์ สีแดงเป็นไฟเข้า 4.8-7.2V สีส้มเป็นสัญญาณอินพุต หมุนได้ 180 องศา ส่วนใหญ่ต่อเข้ากับ Pin ของ Arduino UNO R3 ที่สามารถใช้งาน PWM Signal ได้ เช่น D3 , D5 , D6 , D9 , D10 , D11

 Servo เป็นคำศัพท์ที่ใช้กันทั่วไปในระบบควบคุมอัตโนมัติ มาจากภาษาละตินคำว่า Sevus หมายถึง “ทาส” (Slave) ในเชิงความหมายของ Servo Motor ก็คือ Motor ที่เราสามารถสั่งงานหรือตั้งค่า แล้วตัว Motor จะหมุนไปยังตำแหน่งองศาที่เราสั่งได้เองอย่างถูกต้อง โดยใช้การควบคุมแบบป้อนกลับ (Feedback Control)

ต่อวงจรตามรูป


การควบคุมเซอร์โวร์มอเตอร์ หรือควบคุมองศาในการหมุนของมัน ด้วย Arduino จะใช้ Library Servo.h (มีให้ในโปรแกรมแล้ว)ในการทำงาน ซึ่ง Library นี้ ตอบโจทย์การใช้ Servo ได้อย่างดี นิยมใช้กับ Servo ที่หมุนได้ 180 องศา

ซอสโค้ด

#include <Servo.h>

Servo myservo;  //ประกาศตัวแปร 
myservo เรียกใช้งานคำสั่งจาก Library
 
void setup()
 
{
 
  myservo.attach(5); //ให้ Digital Pin 5 เป็นขาของ Servo
 
}

void loop()
{

  myservo.write(0); //หมุน 0 องศา
  delay(1000);
  myservo.write(90);  //หมุน 90 องศา
  delay(1000);
  myservo.write(180); //หมุน 180 องศา
  delay(1000);

}

ผลลัพธ์ : 0 องศา

ผลลัพธ์ : 90 องศา

ผลลัพธ์ : 180 องศา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *