การใช้งาน เซ็นเซอร์ HC-SR04 กับ Sensor Shield V5.0

อุปกรณ์ที่ต้องใช้มีดังนี้

1. Arduino UNO R3 – Made in italy

2. Ultrasonic Sensor HC-SR04

3. Jumper (F2F) cable wire 40pcs 10cm 2.54mm Female to Female

4. Sensor Shield V 5.0

โมดูลอัลตร้าโซนิคนี้เป็นอุปกรณ์ใช้วัดระยะทางโดยไม่ต้องมีการสัมผัสกับตำแหน่งที่ต้องการวัด วัดได้ตั้งแต่ 2 cm ถึง 400 cm โดยส่งสัญญาณอัลตร้าโซนิคความถี่ 40 kHz ไปที่วัตถุที่ต้องการวัดและรับสัญญาณที่สะท้อนกลับมา พร้อมทั้งจับเวลาเพื่อนำมาใช้ในการคำนวณระยะทาง


ต่อวงจรตามรูป


NewPing.h  คือลบรารี่ NewPing เป็น ไลบรารี่ ฟังก์ชัน ที่มีผู้พัฒนาเตรียมพร้อมไว้ให้เราแล้ว โดยให้ไปดาวน์โหลด ไลบรารี่ NewPing ได้ที่


  https://bitbucket.org/teckel12/arduino-new-ping/downloads


เปิดโปรแกรม Arduino (IDE)  เขียน โค้ดดังนี้
#include <NewPing.h>

NewPing sonar(10, 11);  //ให้ Pin 10 และ 11 เป็นขาของเซนเซอร์ เรียกใช้งานคำสั่งจาก Library

long cm;  //ประกาศตัวแปร cm ให้เป็นข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม -2147483648 ถึง 2147483649

void setup()

{
 

Serial.begin(9600); //ตั้งค่าความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล ค่ามาตรฐาน คือ 9600

}

void loop()

{
 

delay(50);
cm = sonar.ping_cm(); //รับค่าจาก Library NewPing หน่วยเป็น เซ็นติเมตร
Serial.print(cm);  //พิมพ์ค่าที่ได้ออกมา
Serial.print(” cm.”); //พิมพ์ cm ต่อท้าย ค่าที่ได้รับ
Serial.print(“\n”); 

}

ทดสอบการทำงาน เซนเซอร์ HC-SR04 กับ Sensor Shield V5.0 โดย ทดลอง เอามือ หรือ วัตถุอื่นๆ เคลื่อนไหว ขึ้นลง หน้าจุดรับสัญญาณ อัลตร้าโซนิค HC-SR04

เมื่อ Upload เสร็จ ให้เปิด Serial Monitor ขึ้นมา โดยไปที่  Tools -> Serial Monitor

ผลลัพธ์ ที่ Serial Monitor จะแสดงค่า ระยะความห่างของมือเรากับ HC-SR04 หน่วยเป็น เซ็นติเมตร (cm) ตามที่เราเครื่อนไหว แสดงว่า โมดูลอัลตร้าโซนิค HC-SR04 ของเรา นั้นพร้อมใช้งานแล้วครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *